Personal Data Protection Law

 

1-AMAÇ : Bu prosedür, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından çıkarılan tebliğler ve alınan kararlar kapsamında Sintan Kimya San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde işe girişlerde personelin Kişisel Verilerinin kullanımı hakkında aydınlatılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2-KAPSAM : Sintan Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile çalışanları arasında yapılan iş sözleşmesi gereği kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat, bu mevzuat kapsamında Kişilerin Verilerin Korunması Kurulu tarafından çıkarılan tebliğler ve alınan kararlar kapsamında özenle davranmaktayız. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesi gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Bu metin,  6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklarınız ile ilgili aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkindir.

 

3-SORUMLULAR :

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileri; veri sorumlusu olarak SİNTAN Kimya San. ve Tic. A.Ş tarafından ve kendini temsile yetkili kıldığı çalışanları tarafından KVK Kanunu kapsamda işlenebilecektir.

 

Tüm Çalışanlar : Yayınlanan talimat ve yönetmeliklere uymak ve uygulatmak, görevleri ile ilgili kayıtların tutulmasından sorumludur.

 

4-İLGİLİ BÖLÜMLER :  Sintan Kimya San. Ve Tic. A.Ş. de tüm bölümler tarafından uygulanır.

 

5-UYGULAMA :

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SİNTAN Kimya San. ve Tic. AŞ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel verileriniz;

· Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

· İş sözleşmelerinin kurulması ve iş sözleşmelerindeki edimlerin ifasına yönelik,

· Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;

· İşyeri ve çalışanların can ve mal güvenliğini sağlama amacıyla,

· Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,

· İşe giriş muayenesinin yapılması,

· İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,

· Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu

  yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması,

· Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,

· Özlük dosyanızın oluşturulması,

· Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması,

· Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları

  amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

· Rıza vermeniz halinde, şirketin web sitesi ve sosyal medya platformlarında tanıtılmasına yönelik

  fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

· Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu

  kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması;

· Şirket çalışanlarımıza sağlanacak bir hakkın veya menfaatin temini veya tesisi amacıyla. (Örneğin Tamamlayıcı sağlık sigortası veya bireysel emeklilik poliçesinin tesisi. Şirket harcamalarınızda kullanılmak üzere şirket kredi kartı çıkartılması. İş elbiselerinin ve kişisel koruyucu donanımların temininde kişiye uygunluğun sağlanması, Serbest bölge giriş ve çıkış işlemlerinde kullanılacak bölge giriş kartlarının hazırlanması, maaş hesabı açılması ve maaş ödemelerinin yapılması amacıyla.)

· Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenmektedir. 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi mevzuatı, Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü gibi kamu tüzel kişilerine;  şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, çalışanların performanslarının geliştirilmesine yönelik eğitimler,  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek, can ve mal güvenliğinin temini hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (4). maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini

  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı Sintan Kimya San. Ve Tic. A.Ş. İzmir Serbest Bölgesi Sedir Sokak No:20 Menemen / İzmir adresine veya elektronik posta olarak kvkk@sintankimya.com mail adresini kullanarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Aydınlatma metninin bir nüshasının tarafınızca teslim alındığını ve KVKK gereğince bilgilendirildiğinizi lütfen aşağıdaki bölümleri doldurarak teyit ediniz.

Bilgi Verilen Kişi Ad-Soyad :

İmza :